…andaikata tidak dapat dikatakan sama, maka paling tidak saling berdekatan. Kedua pendapat itu sama-sama batil. Sebab al-Qur’an tidak dapat dikatakan hikayat dari kalam Tuhan menyerupai perkataan Kullabiyah, dan tidak dapat…

…andaikata tidak dapat dikatakan sama, maka paling tidak saling berdekatan. Kedua pendapat itu sama-sama batil. Sebab al-Qur’an tidak dapat dikatakan hikayat dari kalam Tuhan menyerupai perkataan Kullabiyah, dan tidak dapat…

…dia berinfak shalih dengan menjalankan syari’at-Nya, mempunyai aqidah yang benar dan berakhlak mulia mengikuti Nabi saw. Karamah itu merupakan bukti bahwa ketakwaan (aqidah, syari’ah dan akhlak) orang tersebut wushul (sampai),…

…dia berinfak shalih dengan menjalankan syari’at-Nya, mempunyai aqidah yang benar dan berakhlak mulia mengikuti Nabi saw. Karamah itu merupakan bukti bahwa ketakwaan (aqidah, syari’ah dan akhlak) orang tersebut wushul (sampai),…

…dalam aqidah, peribadatan, kebudayaan, atau dalam pola tingkah laku yang menunjukkan ciri khas mereka (kaum kafir). Oleh alasannya itu, secara global kita katakan bahwa segala sesuatu yang tidak termasuk ciri…

…dalam aqidah, peribadatan, kebudayaan, atau dalam pola tingkah laku yang menunjukkan ciri khas mereka (kaum kafir). Oleh alasannya itu, secara global kita katakan bahwa segala sesuatu yang tidak termasuk ciri…

…نَاراً وَكَانَ ذَلِكَ عَلَى اللّهِ يَسِيراً   Hai orang-orang yang beriman, janganlah kau saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama-suka…