…Adakah Fikih Waria? Soal: Maraknya LGBT dikala ini juga memunculkan wacana perihal fikih waria, yang konon telah dibahas oleh para fuqaha’. Apa sesungguhnya yang dibahas oleh para fuqaha’…

…Ushul Fikih ialah landasan yang seharusnya difahami oleh setiap thullabul ilmi, alasannya ialah Ushul Fikih ini melandasi semua cara beristidlal dan berhujjah para ulama. Dengan ilmu inilah seseorang sanggup…

…menciptakan pakaian kulit. Beliau berkeliling mengujungi andal fikih dan bermajelis dengan mereka, serta menawarkan nafkah semampunya. Apabila mendengar perkataan mereka (ahli fikih), ia menangis dan berdoa memohon diberi anak yang…

…Al Falasifah. Berisi bantahan dia terhadap pendapat dan pemikiran para filosof dengan memakai kaidah mazhab Asy’ariyah. Faishal At Tafriqah Bainal Islam Wa Zanadiqah. Kedua, dalam ilmu ushul, fikih, filsafat, manthiq…

…harus menguasai tiga hal biar sanggup memimpin, ketiga hal itu ialah:1. Politik.2. Ekonomi.3. Pendidikan dan TekhnologiTanpa ketiganya maka ummat Islam akan terus termarjinalkan, lantaran itu jangan heran bila tokoh tokoh…

…ini mengumpulkan semua hadist dari semua cabang ilmu agama, tidak terbatas oleh hadist fikih saja. Mulai dari hadist yang berkaitan dengan akidah, fikih, fitnah tamat zaman, gejala kiamat, sejarah, peperangan,…

…dan fikih. Nailul-Authar Syarh Muntaqa al-Akhbar karya asy-Syaukani. ‘Umdatul-Ahkam karya al-Maqdisi. Buku ini ringkas dan hadits-haditsnya terdapat dalam Shahihain, maka tidak perlu meneliti kembali akan keshahihannya. Al-Arba’in an-Nawawiyah karya Abu…

…dengan pemahaman Salafy di kawasan Sumatera Barat EKONOMI Kegiatan dakwah selama ini gres mengandalkan dan swadaya dari Orang per orang (jama’ah) Masih minimnya Lahan pekerjaan yang sesuai dengan Syar’I di…